fbpx

یلدا

یلدا شبکه ای از افراد آگاه و متعهد است که سعی دارد با گسترش آگاهی جنسیتی و ترویج فرهنگ برابری خواهانه، زمینه‌ نگرش جنسیتی برابر را در سیاست ایران فراهم کرده و در ارتقاء و پیشرفت ساختار سیاسی مشارکت کند.

یلدا امیدوار است بتواند شبکه‌ای قوی و مؤثر از زنان توانمند ایرانی از میان تمام اقشار ایجاد کند. این شبکه قصد دارد فضائی برای توانمندی زنان بوجود آورد که که امکان مشارکت فعال در روند سیاسی، هم به عنوان راهبر و هم به عنوان رای دهنده، برای آنان بوجود آید.